Osteochondrose i ryggen

3.5 Skader som skjer uten noen påviselig ytre påvirkning og/eller belastning 3.6 Elevulykker 3.7 Gymnastikkskader for elever og lærere 3.8 Profesjonelle idrettsutøvere 3.9 Trening/øvelse i arbeid av politi, brannmenn o.l.3.4.1 Spesielt tunge løft eller andre ugunstige arbeidsstillinger 3.4.2 Andre ulykker i forbindelse med løft o.l.§ 13-3 fjerde ledd – skade på protese eller støttebandasje 1.En slik årsakssammenheng må fremstå som mest sannsynlig eller mest nærliggende, jf. Etter rettspraksis gjelder hovedårsakslæren etter § 13-3 første ledd, dvs at det først foreligger tilstrekkelig årsakssammenheng der arbeidsulykken er den dominerende årsaken til skaden.Utarbeidet av Rikstrygdeverket, Yrkesskadekontoret Sist endret av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelngen, Regelverkskontoret, jf.Hovedårsakslæren har blitt lagt til grunn i LB-2008-071320, LH-2008-153477, LF-2007-191538, LA-2007-18425, LA-2007-135137 og LG-2006-13129.§ 13-3 andre ledd – arbeidsulykke 3.1 Andre ledd første punktum - det markerte ulykkesmomentet 3.2 Andre ledd andre punktum - det avdempede ulykkesbegrepet 3.3 Rettspraksis 3.4 Skader som oppstår i forbindelse med løft, bæring o.l.De fire vilkårene er: Det er gitt praktiske retningslinjer for arbeidet med yrkesskadesakene i saksbehandlingsrundskrivet, se vedlegg 13 til kapittel 21. § 13-3 første ledd 2.1 Medlemmet er yrkesskadedekket For at en personskade, en sykdom eller et dødsfall skal kunne godkjennes som forårsaket av en arbeidsulykke, må medlemmet være yrkesskadedekket når arbeidsulykken skjer.Vilkårene er kumulative, dvs at alle vilkårene må være oppfylt.


mohan164      
Innledning Det er fire vilkår som skal være oppfylt for at skadefølgen skal kunne godkjennes som yrkesskade.